สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดลพบุรี รับขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. เว้นวันหยุดราชการ ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดลพบุรี โทรศัพท์: ๐๘๙-๘๐๑๒๔๙๑

20 มกราคม 2563

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดลพบุรี รับขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร 
ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. เว้นวันหยุดราชการ ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดลพบุรี โทรศัพท์: ๐๘๙-๘๐๑๒๔๙๑
"สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดลพบุรี รับปรึกษาปัญหาทางกฎหมาย ฟรี!!! "
เกษตรกรที่ประสบปัญหา เกี่ยวกับการไม่ได้รับความเป็นธรรม ปัญหาหนี้สิน ปัญหาที่ดินทำกินหรือการทำสัญญาต่างๆ ฯลฯ สามารถปรึกษา และสอบถามได้ที่ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดลพบุรี โทรศัพท์ : ๐๘๙-๘๐๑๒๔๙๑

เกษตรปลอดภัย กับ ผักหวานป่าและมะขามเทศ


16 มกราคม 2563

แจ้งเตือนภัยแล้ง ปี ๒๕๖๓ 8 มกราคม 2563


ร่วมงานการออกตรวจผลงาน กำนัน-ผู้ใหญ่บ้านฯ    
          วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสำอาง แก้วประดับ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ ประชาชน ร่วมงาน การออกตรวจผลงาน กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ยอดเยี่ยม ประจำปี ๒๕๖๓ โดย นางอำพร เชียงทอง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑๑ และเป็นสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดลพบุรี ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณารับรางวัลยอดเยี่ยม ประจำปี ๒๕๖๓ ณ  ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑๑ ตำบลสระโบสถ์ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี7 มกราคม 2563


ประชุมหารือ ปัญหาเรื่องที่ดินทำกิน ภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง
          วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดลพบุรี        นายประทีป คัมภีรทัศน์ รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดลพบุรี คนที่ ๒ เป็นประธานที่ประชุม โดยมี ดร.สิทธิศักดิ์ สุดิษฐพงษ์ อดีตเลขานุการ(ฝ่ายการเมือง) พลตรี จิรทีปต์ เรืองสมบูรณ์ ผู้อำนวยการพรรค ผส.สส. และผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ผู้ชำนาญการอาวุโส อตีดเจ้าพนักงานที่ พร้อม สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดลพบุรี ร่วมการประชุม ประชุมหารือ ปัญหาเรื่องที่ดินทำกิน ภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง โดยการประชุม มีวาระพิจารณาดังนี้
๑. เรื่อง ปัญหาการบริหารจัดการน้ำ
๒. เรื่อง ปัญหาเรื่องที่ดินทำกิน ภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง 
ร่วมงานการออกตรวจผลงาน กำนัน-ผู้ใหญ่บ้านฯ    
          วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสำอาง แก้วประดับ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดลพบุรี มอบหมาย นายประทวนเที่ยงธรรม นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมงาน การออกตรวจผลงาน กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ยอดเยี่ยม ประจำปี ๒๕๖๓ โดย นายประทีป คัมภีรทัศน์ กำนันตำบลสี่คลองและเป็นรองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดลพบุรี คนที่ ๒ ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณารับรางวัลกำนัน ยอดเยี่ยม ประจำปี ๒๕๖๓ ณ อาคารสภาตำบลสี่คลอง อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
26 ธันวาคม 2562


การประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดลพบุรีฯ
          วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดลพบุรี นายไพล็อต ศรสวรรค์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดลพบุรี เป็นประธานที่ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ (วาระพิเศษ) (ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓)25 ธันวาคม 2562

สกจ.ลพบุรี จัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล
          วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดลพบุรี ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะค่า จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากเกษตรกร และผู้ที่เกี่ยวข้อง ปรับปรุงแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล ภายใต้โครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลและการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม พ.ศ.๒๕๖๓ 
ณ ที่ทำการกลุ่มอาชีพผักหวานป่าและมะขามเทศ หมู่ ๓ บ้านโป่งเพชร ตำบลหนองมะค่า อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี โดยกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ เกษตรกร แกนนำเกษตรกร ผู้ทำไร่ ปลูกผัก ผลไม้ เลี้ยงสัตว์ และ เจ้าหน้าที่ อปท.

     ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดลพบุรี ร่วมในกิจกรรมดังกล่าว เพื่อร่วมรับฟังความคิดเห็นจากเกษตรกรและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน โดยในที่ประชุมมีแนวทาง ในการพัฒนาและแก้ปัญหาร่วมกันในด้านการบริหารจัดการที่ดิน การลดต้นทุนการผลิต การอนุรักษ์ดินและการปรับปรุงบำรุงดิน การจัดตั้งองค์กรด้านดิน และ กองทุนเพื่อการพัฒนาพื้นที่การเกษตร19 ธันวาคม 2562


สกจ.ลพบุรี ร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
         วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ นายฤทธิรุทร เขตรำพรรณ หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร พร้อมพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ โดยมี นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ เพื่อให้เกษตรกรที่มีปัญหาด้านการเกษตร ในพื้นที่ห่างไกล สามารถเข้าถึงบริการทางวิชาการ และแก้ไขปัญหาของเกษตรกรได้อย่างถูกต้อง
     ทั้งนี้สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดลพบุรี จัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ทาง ด้านการเกษตร และประชาสัมพันธ์ เรื่องกองทุนออมแห่งชาติ เพื่อใช้ในยามเกษียณโดยรัฐจะช่วยจ่ายสมทบให้ส่วนหนึ่ง เมื่อผู้ออมมีอายุครบ ๖๐ ปี ก็จะได้รับเงินบำนาญเป็นรายเดือนตลอดชีพ รวมถึงรับฟังปัญหาจากเกษตรกรในพื้นที่ ณ โรงเรียนหนองมะค่า ตำบลหนองมะค่า อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี

18 ธันวาคม 2562


ประธานสภาฯจังหวัดลพบุรี ประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอ ปัญหาและความต้องการ
      วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายไพล็อต ศรสวรรค์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดลพบุรี เข้าร่วม 
การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอ ปัญหาและความต้องการของการมีส่วนได้ส่วนเสีย โครงการตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ณ ห้องเอสเพรวโซ่ โรงแรมเดอะคาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา