สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดลพบุรี รับขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. เว้นวันหยุดราชการ ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดลพบุรี โทรศัพท์: ๐๘๙-๘๐๑๒๔๙๑

14 กันยายน 2563

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดลพบุรี รับขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร 
ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. เว้นวันหยุดราชการ ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดลพบุรี โทรศัพท์: ๐๘๙-๘๐๑๒๔๙๑
"สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดลพบุรี รับปรึกษาปัญหาทางกฎหมาย ฟรี!!! "
เกษตรกรที่ประสบปัญหา เกี่ยวกับการไม่ได้รับความเป็นธรรม ปัญหาหนี้สิน ปัญหาที่ดินทำกินหรือการทำสัญญาต่างๆ ฯลฯ สามารถปรึกษา และสอบถามได้ที่ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดลพบุรี โทรศัพท์ : ๐๘๙-๘๐๑๒๔๙๑

สภาเกษตรกรจังหวัดกลุ่มภาคกลาง ๒๖ จังหวัด จัดโครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดและบุคลากรของสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกลุ่มภาคกลาง

วันที่ ๑๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๓ นายสำอาง แก้วประดับ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดและบุคลากรของสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกลุ่มภาคกลาง โดยมีนายรัตนะ  สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานกล่าวเปิด และนายทรงพล  พูลสวัสดิ์  ประธานสภาเกษตรกรกลุ่มจังหวัดภาคกลาง กล่าวรายงาน พร้อมด้วยประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด และเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกลุ่มภาคกลาง ๒๖ จังหวัด เข้าร่วมโครงการฯ ประมาณ ๑๓๐ คน ณ ห้องประชุมโรงแรม เคพี แกรนด์ จันทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี     

การจัดโครงการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับความรู้และสร้างความเข้าใจให้แก่สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดและพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๓ ที่ถูกต้อง ชัดเจนและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน จึงมีความจำเป็นที่จะต้องสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ เกิดการบูรณาการในการปฏิบัติงานร่วมกัน ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพประโยชน์สูงสุด สร้างความน่าเชื่อถือและทำงานอย่างมืออาชีพให้แก่เกษตรกรและองค์กรสภาเกษตรกรจังหวัด โดยมีรูปแบบการจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ประกอบไปด้วย

๑. เวทีสะท้อนปัญหาในอดีตภายในองค์กร (สภช. สภจ. สกช. สกจ.)

๒. บรรยายพิเศษ เรื่อง เจตนารมณ์ของ พ.ร.บ. สภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓  และการขับเคลื่อนงานสภาเกษตรกรสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของเกษตรกร และเรื่องบทบาท หน้าที่ ขอบเขตการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดและพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด เชื่อมโยงการทำงานร่วมกันอย่างมืออาชีพ (สภช. คิดใหม่ มองไกล ก้าวไปด้วยกัน)

๓.การแบ่งกลุ่มทบทวนการปฏิบัติงานที่ผ่านมาของสมาชิกสภาเกษตรกรและพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามบทบาทหน้าที่ เพื่อตอบสนองสร้างความต้องการและสร้างความเชื่อมั่นของเกษตรกร

๔.การระดมสมอง/อภิปรายกลุ่ม แบ่งกลุ่ม ๔ กลุ่ม วางแผนการปฏิบัติงานร่วมกัน การกำหนดทิศทางการพัฒนาเกษตรกรรม จัดทำแผนยุทธศาสตร์จังหวัดกลุ่มภาคกลาง และแนวทางการดำเนินการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติอย่างมืออาชีพ

๕.จัดทำยุทธศาสตร์จังหวัดกลุ่มภาคกลาง และแนวทางการดำเนินการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติอย่างมืออาชีพและนำข้อมูลของแต่ละกลุ่มมาเรียบเรียง อภิปรายนำเสนอ และสรุปแต่ละประเด็นเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ และนำไปเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกลุ่มภาคกลางให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันต่อไป

                                                ** ข้อมูลภาพข่าว:สภาเกษตรกรจังหวัดกลุ่มภาคกลาง / นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง รายงาน 

 

8 กันยายน 2563

 ร่วมเวทีสรุปผลการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรฯ

วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายสำอาง แก้วประดับ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดลพบุรี พร้อมพนักงานและเจ้าหน้าที่ ร่วมเวทีสรุปผลการดำเนินงานของกลุ่มตลาดเกษตรกรจังหวัดลพบุรีและการสร้างเครือข่าย ภายโต้โครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและแนวทางการพัฒนากลุ่มเกษตรกรในระยะต่อไป ณ สวนป้าอุษา ตำบลบ้านหมี่ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

 
2 กันยายน 2563


สกจ.ลพบุรี บูรณาการ กองทุนฟื้นฟูฯ จ.ลพบุรี
      เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๙.๐๐ น. นายสำอาง แก้วประดับ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดลพบุรี เข้าร่วม โครงการสร้างความเข้าใจในการเปิดรับแผนและโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร และบรรยายพิเศษ เรื่อง  วิธีการเขียนแผนและเสนอโครงการ ให้กับองค์กรเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จังหวัดลพบุรี โดยมี  นายบรรลือ ชูชาติ ปลัดจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงการฯ และมอบคืนหลักประกันให้กับเกษตรกร กรณีปิดบัญชี จำนวน ๕ ราย ณ ตลาดโบราณบ้าน ๔ ภาค จังหวัดลพบุรี

27 สิงหาคม 2563


สกจ.ลพบุรี ร่วมโครงการคลินิกเคลื่อนที่
    วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. พนักงานและเจ้าหน้าที่ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ โดยมี นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงการฯ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกษตรกรที่มีปัญหาด้านการเกษตร ในพื้นที่ห่างไกล สามารถเข้าถึงบริการทางวิชาการ และแก้ไขปัญหาของเกษตรกรได้อย่างถูกต้อง
     โดยสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดลพบุรี นำต้นกล้าผักสวนครัว จำนวน ๔๐๐ ต้น แจกให้แก่เกษตรกรผู้มาร่วมงาน รวมถึงประชาสัมพันธ์ภารกิจและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องของสภาเกษตรกรจังหวัดลพบุรี ณ วัดสามัคคีธรรม ต.หัวสำโรง อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี


19 สิงหาคม 2563


ประชุมสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดลพบุรี
          วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายไพล็อด ศรสวรรค์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิด และดำเนินการประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดลพบุรี (สามัญ) (ครั้งที่ ๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓) ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดลพบุรี โดยการประชุม มีวาระพิจารณาดังนี้
๑. เรื่อง ข้อเสนอการแก้ไขปัญหาและแนวทางการพัฒนาการปลูกข้าวในจังหวัดลพบุรี
๒. เรื่อง ข้อเสนอการแก้ไขปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการหนี้สินเกษตรกร 

11 สิงหาคม 2563

1 สิงหาคม 2563


📢สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดลพบุรี ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ 📢
ด้วยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ( วว ) เชิญชวนสำหรับผู้ที่สนใจเรียน Smart Farm (ระบบออนไลน์) ภายใต้ โครงการผู้เชี่ยวชาญเกษตรอัจฉริยะด้วยระบบหุ่นยนต์และการควบคุมอัตโนมัติ รุ่นที่ ๒ โดยจะมุ่งเน้นเกษตรกรและผู้ประกอบการเป็นหลัก เพราะต้องทำ project ในไร่/สวน/โรงเรือน ของตัวเอง รับจำนวน ๔๐ คน 
ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการกรอกใบสมัครได้ที่นี่ 👇👇   
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFwvIdXj8l771j8RHpH8VHND9atrk2EjlE_N1WbOqJf0q5ww/viewform
โดยจะปิดรับสมัครภายในวันที่ ๒ ส.ค.๖๓ **ไม่มีค่าใช้จ่าย**

24 กรกฎาคม 2563


การขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม
วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นายไพล็อด ศรสวรรค์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดลพบุรี ร่วมการประชุมขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม AGRITECH AND INNOVATION CENTER: AIC โดยมี นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมฯ เพื่อมอบนโยบายการขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม AIC และติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ของ ๔ จังหวัด (ลพบุรี สิงห์บุรี สระบุรี อ่างทอง) ณ ห้องประชุมพระนารายณ์มหาราช มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี จังหวัดลพบุรี
23 กรกฎาคม 2563


สกจ.ลพบุรี ร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติฯ
      วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๙.๐๐ น. พนักงานและเจ้าหน้าที่ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี นายสุภกิณห์  แวงชิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน ในพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ                  ทั้งนี้สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดลพบุรี ให้บริการคำปรึกษาด้านวิชาการเกษตร โดยนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ รวมถึงประชาสัมพันธ์ เรื่องกองทุนการออมแห่งชาติ เพื่อใช้ในยามเกษียณโดยรัฐจะช่วยจ่ายสมทบให้ส่วนหนึ่ง เมื่อผู้ออมมีอายุครบ ๖๐ ปี พร้อมทั้งบริการแจกกล้าพันธุ์ผักพื้นบ้าน ให้แก่เกษตรกรที่มาร่วมงาน ณ วัดธัญญะนิตยาราม(หลุมข้าว) ตำบลหลุมข้าว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี