สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดลพบุรี รับขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. เว้นวันหยุดราชการ ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดลพบุรี โทรศัพท์: ๐๘๙-๘๐๑๒๔๙๑

10 พฤษภาคม 2562

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดลพบุรี รับขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร 
ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. เว้นวันหยุดราชการ ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดลพบุรี โทรศัพท์: ๐๘๙-๘๐๑๒๔๙๑
"สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดลพบุรี รับปรึกษาปัญหาทางกฎหมาย ฟรี!!! "
เกษตรกรที่ประสบปัญหา เกี่ยวกับการไม่ได้รับความเป็นธรรม ปัญหาหนี้สิน ปัญหาที่ดินทำกินหรือการทำสัญญาต่างๆ ฯลฯ สามารถปรึกษา และสอบถามได้ที่ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดลพบุรี โทรศัพท์ : ๐๘๙-๘๐๑๒๔๙๑

สกจ.ลพบุรี ร่วมมอบกิ่งพันธุ์ไม้ผู้ประสบภัย สปป.ลาว 
          วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด(อำเภอโคกเจริญ) ร่วมกับ สภาเกษตรกรจังหวัดกลุ่มภาคกลาง ๒๖ จังหวัด และสภาเกษตรกร จังหวัดขอนแก่น นำกิ่งพันธุ์ไม้ผลฯ ไปมอบให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมเพื่อฟื้นฟู ผ่านกงสุน สปป.ลาว (เนื่องจากเขื่อนแตกเมื่อปี ๖๑ ที่ผ่านมา)

8 พฤษภาคม 2562


การประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒
           วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายคำรณ นิลละออ รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดลพบุรี เป็นประธานที่ประชุม สภาเกษตรกรจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ (สามัญ) ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดลพบุรี
โดยการประชุมสภาเกษตรกร มีวาระพิจารณาดังนี้
๑. เรื่อง ให้ความเห็นชอบในหลักการ กิจกรรมการสัมมนาและศึกษาดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ แก่งคุดคู้ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
๒. เรื่อง ให้ความเห็นชอบ การจัดกิจกรรมการสัมมนาและศึกษาดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ แก่งคุดคู้ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
๓. เรื่อง การดำเนินโครงการพัฒนาเครือข่ายสภาเกษตรกรป้องกันยาเสพติด


7 พฤษภาคม 2562


การประชุมคณะทำงานด้านพืชและเกษตรื่นๆ       
          วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดลพบุรี จัดประชุมคณะทำงานด้านพืชไร่และเกษตรอื่นๆ ประจำสภาเกษตรกรจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖ ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดลพบุรี โดยมี นายไพล๊อด ศรสวรรค์ ประธานคณะทำงานด้านพืชไร่ เป็นประธานในที่ประชุม  โดยมีวาระเพื่อพิจารณา ดังนี้
๑. เรื่อง แนวทางการป้องกัน ช่วยเหลือ ฟื้นฟู ภัยพิบัติที่เกิดจากศัตรูพืช (หนอนกระทู้ข้าวโพด)
๒. เรื่อง แนวทางการส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มในการทำเกษตรแปลงใหญ่

การประชุมคณะทำงานด้านปศุสัตว์และประมง 

      วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดลพบุรี จัดประชุมคณะทำงานด้านปศุสัตว์และประมง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ประจำสภาเกษตรกรจังหวัดลพบุรี โดยมี นายคำรณ นิลละออ ประธานคณะทำงานฯ เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดลพบุรี โดยมีวาระพิจารณาเรื่อง คลัสเตอร์ สัตว์เศรษฐกิจ

29 เมษายน 2562


การประชุมคณะกรรมการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ
        เมื่อวันที่ ๒๖-๒๗ เมษายน ๒๕๖๒ นายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดลพบุรี ร่วมการประชุมคณะกรรมการด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม พัฒนาแหล่งน้ำและจัดการระบบชลประธานเพื่อเกษตรกรรม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒  โดยมีวาระพิจารณาดังนี้
๑. เรื่องบริหารจัดการน้ำติดตามวิกฤติภัยแล้งจังหวัดชัยภูมิ
๒. พระราชบัญญิติป่าไม้และกองทุนไม้ 
๓. ติดตามข้อเสนอโครงการโขง เลย ชี มูล
ณ ห้องประชุมอุทยานแห่งชาติตาดโตน อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ


25 เมษายน 2562


โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒
          วันพุธที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒  นายสำอาง แก้วประดับ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดลพบุรี พร้อมพนักงานและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ โดยมี นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์    ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกษตรกรที่มีปัญหาด้านการเกษตรในพื้นที่ห่างไกล สามารถเข้าถึง การบริการทางวิชาการและได้รับการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร และเป็นการบูรณาการความร่วมมือ ระหว่างหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยเกษตรกรสามารถเข้ารับบริการคลินิกเกษตร ตามปัญหาของเกษตรกรได้อย่างถูกต้อง
          ทั้งนี้สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดลพบุรี จัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ทางด้านการเกษตรและ การประชาสัมพันธ์ เรื่องกองทุนออมแห่งชาติ เพื่อใช้ในยามเกษียณโดยรัฐจะช่วยจ่ายสมทบให้ส่วนหนึ่ง เมื่อผู้ออมมีอายุครบ ๖๐ ปี ก็จะได้รับเงินบำนาญเป็นรายเดือนตลอดชีพ และสำรวจข้อมูลความสนใจในการใช้ กัญชาในการป้องกันและรักษาโรค (ก่อนพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ ฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๖๒ บังคับใช้) โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการกว่า ๔๐๐ ราย ณ วัดมหาโพธิ์ ตำบลมหาโพธิ์ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี


17 เมษายน 2562


โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Early - Stage) ๒๕๖๒   
          เมื่อวันที่ ๙-๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ นายฤทธิรุทธ เขตรำพรรณ หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร และพนักงานสำนักงานสภาเกษตรรกรจังหวัดลพบุรี นำตัวแทนกลุ่มองค์กรเกษตรกร เข้าร่วม กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Early - Stage) ๒๕๖๒ สำหรับผู้ประกอบการ SME ภาคการเกษตร เพื่อยกระดับผู้ประกอบการเกษตร สู่ SME ๔.๐ สร้างเสริมธุรกิจการเกษตรรายใหม่ ณ ห้องเจ้าพระยาวิชาเยนทร์ โรงแรมลพบุรี อินท์ รีสอร์ท จังหวัดลพบุรี
โดยมีห้อข้อการบรรยาย ดังนี้
บรรยาย หัวข้อ : รุก รับ จับเทรนด์ธุรกิจตลาดสินค้าเกษตร  (โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุพงศ์ อวิรุทธา)
Workshop: กระบวนการคิดเกี่ยวกับการเขียนแผนธุรกิจ
Workshop:วางแผนการผลิตและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมการเกษตรการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
บรรยาย หัวข้อ: กฎหมาย มาตรฐาน ข้อกำหนดทางอุตสาหกรรมการเกษตร เพื่อยกระดับสินค้า
(โดย ดร.ธนภพ โสตรโยม , อาจารย์นพพร สกุลยืนยงสุข )
บรรยาย หัวข้อ: การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ให้ตรงใจผู้บริโภคและเทรนด์ของตลาด
(โดย ดร.สุรชัย ทองแก้ว)
Workshop : เตรียมความพร้อมข้อมูลการเงิน เพื่อแผนธุรกิจพร้อมยื่นสถาบันการเงิน
Workshop : วิเคราะห์แผนการตลาด เจาะกลุ่มเป้าหมาย ช่องทางการตลาดสำหรับสินค้าเกษตร ๔.๐
บรรยาย หัวข้อ: รูปแบบการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการ SME และกิจกรรมส่งเสริมผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบ (โดย ที่ปรึกษาโครงการ)


11 เมษายน 2562


ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดลพบุรี (วาระพิเศษ)
          วันอังคารที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิด การประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ (วาระพิเศษ) (ครั้งที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒) ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดลพบุรี ตำบลโพตลาดแก้ว อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี
โดยการประชุมสภาเกษตรกร มีวาระพิจารณาดังนี้
๑. เรื่อง ปัญหาหนอนกระทู้ในข้าวโพด
๒. เรื่อง ปัญหาราคาสินค้าการเกษตรตกต่ำ (อ้อย และ มันสำปะหลัง)


28 มีนาคม 2562


มหกรรมตรวจดิน และเปิดคลินิกดิน "ปุ๋ยสั่งตัด"
          วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดลพบุรี ร่วมกับ มูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เครือค่ายลุ่มเจ้าพระยาป่าสัก ร่วมจัด“มหกรรมกรรมตรวจดิน  และเปิดคลินิกดิน ปุ๋ยสั่งตัด ”เพื่อให้เห็นความสำคัญของการใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพในการลดต้นทุนการผลิต 
โดยมี ดร.ประทีป วีระพัฒนนิรันดร์ ประธานมูลนิธิพลังนิเวศและชุมชน  เป็น ประธานเปิดงาน
           ภายในงานมีการวิเคราะห์ดินและเทคโนโลยี "ปุ๋ยสั่งตัด" ซึ่งนำเอาปัจจัยหลักที่สำคัญๆ  ต่อการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตพืช มาร่วมคำนวณจากฐานข้อมูลดิน พืช และภูมิอากาศ รวมถึงผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ จึงเป็นคำแนะนำปุ๋ยที่แม่นยำ โดยเครือข่ายลุ่มเจ้าพระยาป่าสัก 
ณ ศูนย์เอนกประสงค์ หมู่ที่ ๗ ตำบลโคกเจริญ อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี