สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดลพบุรี รับขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. เว้นวันหยุดราชการ ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดลพบุรี โทรศัพท์: ๐๘๙-๘๐๑๒๔๙๑

16 มกราคม 2562

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดลพบุรี รับขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร 
ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. เว้นวันหยุดราชการ ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดลพบุรี โทรศัพท์: ๐๘๙-๘๐๑๒๔๙๑
"สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดลพบุรี รับปรึกษาปัญหาทางกฎหมาย ฟรี!!! "
เกษตรกรที่ประสบปัญหา เกี่ยวกับการไม่ได้รับความเป็นธรรม ปัญหาหนี้สิน ปัญหาที่ดินทำกินหรือการทำสัญญาต่างๆ ฯลฯ สามารถปรึกษา และสอบถามได้ที่ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดลพบุรี โทรศัพท์ : ๐๘๙-๘๐๑๒๔๙๑

จัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล 
          วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๙.๐๐ น. สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดลพบุรี ลงพื้นที่จัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลในพื้นที่ตำบลหนองม่วง ภายใต้โครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลและการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้แทนเกษตรกร ผู้นำท้องถิ่น และผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดลพบุรี  เข้าร่วมเวที โดยในเวทีมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น นำเสนอและวิเคราะห์ปัญหา ค้นหาสาเหตุ และเสนอแนวทางแก้ไข ณ ศาลาประชาคม หมู่ ๗ ตำบลหนองม่วง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี9 มกราคม 2562

เวทีประชาคมโครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลและการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ต.มะนาวหวาน

     วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดลพบุรี ร่วมกับ มูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม(ประเทศไทย) ได้บูรณาการความร่วมมือในการทำงานร่วมกัน โดยได้ลงพื้นที่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากเกษตรกรและผู้เกี่ยวข้อง และปรับปรุงจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล ภายใต้โครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลและการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยได้รับเกียรติจาก นางปทิตตา แก้วมณี ผู้ประสานงาน มูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม(ประเทศไทย) ถ่ายทอดความรู้ด้านการหยุดเผาในพื้นที่เกษตรกร ความรู้เรื่องการจำหน่ายสินค้าในระบบออนไลน์ และคัดเลือกเกษตรกรรายสินค้า เพื่อสร้างโอกาสในการขายสินค้าในระบบออนไลน์ โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดลพบุรี ผู้แทนเกษตรกรระดับตำบล/หมู่บ้าน แกนนำเกษตรกร เกษตรกร  ณ ต.มะนาวหวาน อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี24 ธันวาคม 2561

"วันดินโลกจังหวัดลพบุรี  World Soil Day" 
วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ นายสำอาง แก้วประดับ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยพนักงานและเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมจัดนิทรรศการ วันดินโลกจังหวัดลพบุรี โดยมี พลเอกธนศักดิ์ เก่งถนอมม้า ประธานคณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน “ วันดินโลกจังหวัดลพบุรี " World Soil Day ” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันที่ ๕ ธันวาคม สดุดีพระเกียรติคุณให้เป็นที่ประจักษ์ ถึงวิสัยทัศน์และพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน และให้ความรู้เกี่ยวกับมลพิษทางดินที่ส่วนใหญ่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์และการรณรงค์หยุดการเผาในพื้นที่เกษตร โดยมูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย) ตลอดจน กิจกรรมสาธิตการลดการเผาโดยการไถกลบตอซังของสำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมงานจำนวน ๘๐๐ ราย ณ ศูนย์การเรียนรู้กสิกรรมไร้สารพิษละโว้ธานี อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี
11 ธันวาคม 2561

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร 
          เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๙.๐๐ น. นายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิด โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร ซึ่งโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาแนวทางการสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร โดยมี ผู้แทนองค์กรเกษตรกร เกษตรกร ประชาชน เข้าร่วมโครงการกว่า ๔๐๐ ราย ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาชีพเกษตรกร คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตำบลเพนียด อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี


29 พฤศจิกายน 2561


ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑
          วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นายอุบลศักดิ์  บัวหลวงงาม ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในการประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมประชุม  โดยมีนายสำอาง แก้วประดับ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดลพบุรี ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม โดยมีวาระพิจารณา ดังนี้
๑.เรื่อง  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒
๒.เรื่องการดำเนินโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก(การบูรณาการร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรีลพบุรี)
๓.เรื่องการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าถึงสวัสดิการของเกษตรกร (การบูรณาการร่วมกับกองทุนการออมแห่งชาติ และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร)
๔.เรื่องการดำเนินกิจกรรมการลดโลกร้อนจากการลดการเผาบนพื้นที่เกษตรกรจังหวัดลพบุรี (การบูรณาการร่วมกับมูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อมประเทศไทย และศูนย์เรียนรู้เครือข่ายกสิกรรมไร้สารพิษละโว้ธานี)
๕.เรื่องการดำเนินกิจกรรมสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวไรซ์เบอรี่ รายย่อยเพื่อความยั่งยืน (การบูรณาการร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรีลพบุรี และศูนย์วิจัยและพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)26 พฤศจิกายน 2561