สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดลพบุรี รับขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. เว้นวันหยุดราชการ ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดลพบุรี โทรศัพท์: ๐๘๙-๘๐๑๒๔๙๑

8 ตุลาคม 2562

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดลพบุรี รับขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร 
ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. เว้นวันหยุดราชการ ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดลพบุรี โทรศัพท์: ๐๘๙-๘๐๑๒๔๙๑
"สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดลพบุรี รับปรึกษาปัญหาทางกฎหมาย ฟรี!!! "
เกษตรกรที่ประสบปัญหา เกี่ยวกับการไม่ได้รับความเป็นธรรม ปัญหาหนี้สิน ปัญหาที่ดินทำกินหรือการทำสัญญาต่างๆ ฯลฯ สามารถปรึกษา และสอบถามได้ที่ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดลพบุรี โทรศัพท์ : ๐๘๙-๘๐๑๒๔๙๑

7 ตุลาคม 2562


สกจ.ลพบุรี ร่วมเวทีสุดยอดผู้นำท้องถิ่น
        วันที่ ๓-๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ นายสำอาง แก้วประดับ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดลพบุรี พร้อมพนักงานและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วม เวทีสุดยอดผู้นำท้องถิ่น วาระ สร้างสุขภาวะ ๑๓ กลุ่มประชากร โดยมีเป้าหมาย เพื่อขยายแนวคิด แนวทางการดำเนินงาน และวิธีการเชิงเทคนิคในการสร้างเสริมสุขภาวะ ๑๓ กลุ่มประชากร ผ่านประสบการณ์ของผู้นำชุมชนท้องถิ่น เพื่อไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละพื้นที่ ณ ห้อง Royal Jubilee ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

30 กันยายน 2562


คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ 
ลงพื้นที่จังหวัดลพบุรี
          วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดลพบุรี นายไพล็อต  ศรสวรรค์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดลพบุรี และ นายสำอาง แก้วประดับ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมประชุมและศึกษาดูงาน เรื่อง การแก้ไขปัญหาราคาข้าวตกต่ำโดยมี นายอุบลศักดิ์    บัวหลวงงาม รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สอง  นำคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ สภาผู้แทนราษฎรเดินทางศึกษาดูงาน เพื่อรับทราบสภาพปัญหา/ข้อเท็จจริงของสภาพพื้นที่การเพาะปลูกข้าวและปัญหาที่เกี่ยวข้องของการปลูกข้าวของจังหวัดลพบุรี  โดยนายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ให้การต้อนรับและสรุปภาพรวมการเพาะปลูกข้าวของจังหวัดลพบุรี หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งภาคเอกชนองค์กรภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดลพบุรี ร่วมนำเสนอและสะท้อนความต้องการที่อยากให้ภาครัฐขับเคลื่อน เช่น ปัญหาสภาพดินที่ไม่เหมาะสมจากการปลูกข้าวต่อเนื่องและการเผาตอซังฟางข้าว ปัญหาเงินทุนของสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. (สกต.) ที่ไม่เพียงพอในการรับซื้อข้าวจากเกษตรกร ซึ่งคณะกรรมาธิการฯ สภาผู้แทนราษฎร จะรวมรวมปัญหาเรื่องข้าวของจังหวัดลพบุรี นำเสนอต่อสภาผู้แทนราษฏร ต่อไป
 
  

24 กันยายน 2562


ประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินภัยแล้ง (ฝนแล้ง) จังหวัดลพบุรี


23 กันยายน 2562


โครงการสัมมนากำหนดแผนการปฏิบัติงานสภาเกษตรกรจังหวัดกลุ่มภาคกลาง ๒๖ จังหวัด  
      วันที่ ๑๙-๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ นาสำอาง แก้วประดับ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดลพบุรี  พร้อมพนักงานและเจ้าที่ เข้าร่วม โครงการสัมมนากำหนดแผนการปฏิบัติงานสภาเกษตรกรจังหวัด  กลุ่มภาคกลาง ๒๖ จังหวัด โดยมี ว่าที่ ร.ต สมพูนทรัพย์ กล้าวิจารณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการสัมมนาฯ เพื่อสรุปผลงาน ปี ๒๕๖๒ ของสภาเกษตรกรจังหวัดกลุ่มภาคกลาง ๒๖ จังหวัด และรายงานต่อสภาเกษตรกรแห่งชาติ และจัดทำแผนการปฏิบัติงาน ประจำปี ๒๕๖๓ ณ โรงแรมฟูราม่า เอ็กคลูซีฟ แซนดารา ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี   
 

2 กันยายน 2562


รมช. เกษตรเปิดงาน ขับเคลื่อนงานและการแสดงผลงานของสภาเกษตรกร ๒๖ จังหวัด
         วันที่ ๓๐  สิงหาคม ๒๕๖๒ นายไพล็อต ศรสวรรค์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดลพบุรี พร้อมสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด พนักงานและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการสัมมนาเพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนงานและการแสดงผลงานของสภาเกษตรกรจังหวัด กลุ่มภาคกลาง ๒๖ จังหวัด โดยมี นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
     นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า “สภาเกษตรกร” เปรียบเสมือนเป็นตัวแทนของเกษตรกรทั้งประเทศ ทำหน้าที่เป็นปากเป็นเสียงแทนพี่น้องเกษตรกรไทย นำปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรไปสู่การแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านการเสนอปัญหาความต้องการ การสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร และองค์กรเกษตรกร พร้อมทั้งนำมาซึ่งความร่วมมือของหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งนี้ ได้เน้นย้ำให้ สภาเกษตรจังหวัดมีความร่วมมือกันในการมุ่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้เกษตรกร โดยให้คำนึงถึงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรเป็นสิ่งสำคัญ
       นอกจากนี้ จะผลักดันให้มีการทำสหกรณ์ซุปเปอร์มาเก็ต เพื่อจำหน่ายสินค้าสหกรณ์ โดยจะประสานร้านค้าสหกรณ์ที่มีอยู่แต่ละจังหวัดมารวมกัน โดยเริ่มที่จังหวัดนครปฐม เป็นจังหวัดแรก เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสินค้าที่มีคุณภาพของสหกรณ์ได้มากขึ้น และช่วยกระจายรายได้ให้แก่เกษตรกรไทยด้วย”  นางสาวมนัญญา กล่าว
19 สิงหาคม 2562


ประชุมหารือโครงการสัมมนาเพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนฯ
          วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.  นายสำอาง แก้วประดับ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดลพบุรี พร้อมพนักงานและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมหารือโครงการสัมมนาเพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนงานและการแสดงผลงานของสภาเกษตรกรจังหวัด ในกลุ่มภาคกลาง ๒๖ จังหวัด โดยมีนายธวัชชัย ถนอมลิขิต ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในการประชุม เพื่อหารือเรื่องสถานที่จัดงาน การจัดนิทรรศการ การจัดทำรูปเล่ม การจัดทำวิดิโอแสดงผลงาน ณ เรส คิว ฟาร์ม ๗๑ บางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร โดยมีวาระพิจารณาดังนี้
๑. เรื่องสถาที่จัดงานสัมมนา
๒. เรื่องการจัดนิทรรศการ
๓. เรื่องการจัดทำรูปเล่ม
๔. การจัดทำวิโอแสดงผลงาน

15 สิงหาคม 2562

หลักเกณฑ์การรับนักเรียนทายาทเกษตรกรภายใต้ "โครงการรับนักเรียนจากสภาเกษตรกรแห่งชาติ" 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


9 สิงหาคม 2562


หลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือเกษตรกร ดรณีแระสบภัยแล้ง/ฝนทิ้งช่วงด้านพืช ปี ๒๕๖๒การดูแลข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง และอ้อยโรงงาน ในช่วงฤดูแล้ง ปี ๒๕๖๒