สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดลพบุรี รับขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. เว้นวันหยุดราชการ ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดลพบุรี โทรศัพท์: ๐๘๙-๘๐๑๒๔๙๑

8 พฤษภาคม 2556

เกษตรกร/สถาบันเกษตรกร/สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติประจำปี ๒๕๕๖

เกษตรกร/สถาบันเกษตรกร/สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติประจำปี ๒๕๕๖


เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ


๑. อาชีพทำนา ได้แก่ นายช่วย สาสุข บ้านเลขที่ ๑๔ บ้านโพนละมั่ง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลหินกอง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โทร. ๐๘๖-๑๒๘-๖๘๑๙
๒. อาชีพทำสวน ได้แก่ นายบำรุง หนูด้วง บ้านเลขที่ ๗๗/๗ หมู่ที่ ๘ ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทร. ๐๘๙-๘๗๑-๘๙๖๔
๓. อาชีพทำไร่ ได้แก่ นายสมศักดิ์ ป้องปัญจมิตร บ้านเลขที่ ๔๐ หมู่ที่ ๖ บ้านสมบัติเจริญ ตำบลกุดโบสถ์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา โทร. ๐๘๑-๒๘๒-๗๔๘๒
๔. อาชีพไร่นาสวนผสม ได้แก่ นายการุณ ศุขะพันธ์ บ้านเลขที่ ๑๖๐ หมู่ที่ ๗ บ้านหนองไผ่ล้อม ตำบลดอนดึง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี โทร. ๐๘๑-๓๘๑-๓๖๖๖
๕. อาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ได้แก่ นางกองงัน จำนงค์บุญ บ้านเลขที่ ๓๗/๑ หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ โทร. ๐๘๑-๕๖๕-๔๗๕๑
๖. อาชีพเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ นายอาหะมะ อาลีมาส๊ะ บ้านเลขที่ ๗๐ หมู่ที่ ๕ ตำบลกรงปินัง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา โทร. ๐๘๔-๗๔๘-๘๐๕๗
๗. อาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ได้แก่ ร้อยเอกนายแพทย์ปัญญา ยังประภากร บ้านเลขที่ ๑๑๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โทร.๐๘๑-๘๓๗-๗๐๒๘
๘. อาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย ได้แก่ นายธนภณ แสงสุบิน บ้านเลขที่ ๓๔/๔ ซอยวังปลานิล หมู่ที่ ๒ ตำบลคลองสอง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา โทร. ๐๘๑-๗๕๕-๖๑๗๗
๙. อาชีพปลูกสวนป่า ได้แก่ นายบัวพันธ์ บุญอาจ บ้านเลขที่ ๖๖/๒ หมู่ที่ ๔ ตำบลด่านช้าง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู โทร. ๐๘๓-๓๕๗-๔๘๒๙
๑๐. อาชีพเพาะเลี้ยงปลาสวยงามและพรรณไม้ น้ำได้ แก่นายสมชาย ต้นหิรัญมาศ บ้านเลขที่ ๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลห้วยคันแหลน อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง โทร. ๐๘๖-๓๐๖-๒๗๖๒
๑๑. สาขาบัญชีฟาร์ม ได้แก่ นายมาโนช โพธิ์เมือง บ้านเลขที่ ๗๓ หมู่ที่ ๕ ตำบล หนองสูงเหนือ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร โทร. ๐๘๒-๘๔๒-๒๓๙๘
๑๒. สาขาการพัฒนาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ได้แก่ นายนิมิตร ทักโลวา บ้านเลขที่ ๖๖ หมู่ที่๑ บ้านนางัว ตำบลนา งัว อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานีโทร. ๐๘๑-๕๗๖-๗๐๗๗
๑๓. สาขาการใช้วิชาการเกษตรดีที่เหมาะสม ได้แก่ นายอาทิตย์ มติธรรม บ้านเลขที่ ๔๓๐ หมู่ที่ ๑ ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทร. ๐๗๗-๓๔๑-๔๖๓
๑๔. ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกร ได้แก่ นางนงนุช ยังปากน้ำบ้านเลขที่ ๒๓ หมู่ที่ ๔ ตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล โทร. ๐๘๖-๒๗๖-๒๙๘๓
๑๕. สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร ได้แก่ นายวาทิน คันธี บ้านเลขที่ ๑๒๘ หมู่ที่ ๒ ตำบลกลางใหญ่ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี โทร. ๐๘๘-๗๓๕-๐๐๓๔

สถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ


๑. สหกรณ์การเกษตร ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรหนองหญ้าไซ จำกัด จังหวัดสุพรรณบุรี บ้านเลขที่ ๕๑๕ หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี โทร. ๐๓๕-๕๗๗-๑๒๐
๒. สหกรณ์โคนม ได้แก่ สหกรณ์โคนมไทย – เดนมาร์ค (มิตรภาพ) จำกัด จังหวัดสระบุรี บ้านเลขที่ ๙๙/๑ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี โทร. ๐๓๖-๓๒๗-๓๖๑
๓. สหกรณ์นิคม ได้แก่ สหกรณ์นิคมวังพระธาตุ จำกัด จังหวัดกำแพงเพชร บ้านเลขที่ ๑๙๔ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลเทพนคร อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร โทร. ๐๕๕-๗๒๙-๒๒๘
๔. สหกรณ์ผู้ผลิตยางพารา ได้แก่ สหกรณ์กองทุนสวนยางไสกรูดการเกษตรจำกัด จังหวัดนครศรีธรรมราช บ้านเลขที่ ๑๑๗ หมู่ที่ ๘ ตำบลนาไม้ไผ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร. ๐๘๙-๕๙๓-๙๔๒๖
๕. สหกรณ์ออมทรัพย์ ได้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด จังหวัดสุรินทร์ บ้านเลขที่ ๑๓๐/๑ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โทร. ๐๔๔-๕๑๙-๒๓๙
๖. สหกรณ์ร้านค้า ได้แก่ ร้านสหกรณ์เกษตรศาสตร์ จำกัด จังหวัดนครปฐม บ้านเลขที่ ๑ หมู่ที่ ๖ ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โทร. ๐๓๔-๓๕๑-๔๗๑
๗. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ได้แก่ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน เอ็น เอช เค สปริง จำกัด จังหวัดสมุทรปราการ บ้านเลขที่ ๕๔๙ หมู่ที่ ๔ ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โทร. ๐๒-๗๐๙-๔๙๔๐


ปราชญ์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖


สาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง นายโชคดี ปรโลกานนท์ เป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน เลขที่ ๑๔ หมู่ที่ ๖ บ้านคลองทุเรียน ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๓๗๐
สาขาปราชญ์เกษตรดีเด่น นายสุวิทย์ ไตรโชค เป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน เลขที่ ๕๘ คลองปากกราน หมู่ที่ ๗ ตำบลสนามชัย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๙๐